Privacybeleid

Bij het aangaan van een overeenkomst met Rasmussen Coaching geef je toestemming om je gegevens te verwerken.

 

Rasmussen Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens alléén voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren - Rasmussen Coaching verwerkt verder alleen persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Rasmussen Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer (voor facturering)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via coachstinne@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Stappen bij coaching waarbij gegevens genoteerd worden:

  1. kennismaking
  2. begeleidingsraject met verslag  en/of aantekeningen
  3. emailwisseling met klant en evt. andere professionals
  4. facturering

 

Waarom de coach deze gegevens nodig heeft:

Rasmussen Coaching verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen als je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Rasmussen Coaching  je persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een afgesproken begeleidingsovereenkomst.

 

Delen met anderen:

Rasmussen Coaching verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst die met jou is gemaakt, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En met jouw toestemming kunnen verslagen gedeeld worden met andere professionals.

 

Rasmussen Coaching neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rasmussen Coaching) tussen zit. 


We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en wettelijk verplicht:  7 jaar, omdat we dat wettelijk verplicht zijn.

 

In kaart brengen websitebezoek:

Op de website van Rasmussen Coaching  worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die ujwbrowser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Vuurtoorn,  gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door EarthApple Creations en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar coachstinne@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Rasmussen Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Rasmussen Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Al je gegevens worden opgeslagen online, op beveiligde ICT systemen, die afdoende zijn beveiligd met o.a. toegangsbeveiliging en alleen toegankelijk is voor Rasmussen Coaching: Stinne Rasmussen.

De website en de mail van Rasmussen Coaching maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met coachstinne@gmail.com

 

Rasmussen Coaching, gevestigd aan Molenstraat 6 7921KM Zuidwolde, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

Stinne Rasmussen is de Functionaris Gegevensbescherming van EarthApple Creations.

Zij is te bereiken via coachstinne@gmail.com

https://www.rasmussencoaching.com
Molenstraat 6 7921KM Zuidwolde
telefoon 0623887191

KvK 50655949